Privacy verklaring

Privacy statement

Privacy voorwaarden Smid-Personeelszaken

Binnen onze organisatie willen wij zij goed mogelijk omgaan met de gegevens die wij verkrijgen en onder ons beheer hebben. Om dit goed te regelen hebben wij onderstaande privacy verklaring opgesteld. Voor onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens, dit doen wij in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Smid-Personeelszaken, hierna: ‘Opdrachtnemer en de Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld.
1.2 Deze privacy voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.
1.3 Mocht er geen sprake zijn van een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, maar worden er door een partij persoonsgegevens achtergelaten op de website van Opdrachtnemer, dan geldt het navolgende eveneens en waar aldus onder “Opdrachtgever” de persoon of rechtspersoon dient te worden verstaan welke diens persoonsgegevens achter laat op de website, althans in een andere digitale omgeving.

Artikel 2. Inhoud privacy voorwaarden

2.1. Aan de inhoud van teksten op onze websites, dan wel verzonden berichten, kunnen alleen rechten ten opzichte van Opdrachtnemer of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Opdrachtnemer. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Smid-Personeelszaken. Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Opdrachtnemer staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel Opdrachtnemer zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of Opdrachtnemer zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
2.2 Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, u zich inschrijft bij ons op het kantoor en/of telefonisch, wij u benaderen via digitale databases waarin u zich heeft ingeschreven en u toestemming heeft gegeven om u te benaderen dan worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze werkzaamheden, waaronder bemiddeling voor arbeid, uitzenden, detachering, payroll en werving & selectie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
• pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs (na verwerking van het ID bewijs zullen wij dit verwijderen), werkvergunning.
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en
getuigschriften
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
Opdrachtnemer legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Opdrachtnemer kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten behorende bij de opdrachtnemer, haar samenwerkende payroll organisatie, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen
waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
2.3 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met
deze privacy voorwaarden. Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zullen worden verwerkt. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Opdrachtnemer vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van opdrachtgever of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving van overheidswege daartoe verplicht is. Opdrachtnemer verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de Opdrachtgever of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Opdrachtnemer, sluit zij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
2.4 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen: Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zoals gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het kunnen vinden en/of aanbieden van een nieuwe baan of voor het laten opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 3. Verplichting Opdrachtgever

3. Opdrachtgever treft de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens, in die zin dat deze juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 4. Geheimhouding

4. Opdrachtnemer en diens werknemers dan wel personen die in opdracht werkzaamheden voor haar verrichten, hebben een geheimhoudingsverplichting voor de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Opdrachtnemer zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor maatregelen die er op gericht zijn om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming

6. Opdrachtnemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opdrachtnemer) tussen zit.

Artikel 7. Duur van de voorwaarden en bewaartermijn van persoonsgegevens

7.1 Deze privacy voorwaarden zijn geldig zolang Opdrachtnemer de opdracht heeft van Opdrachtgever om persoonsgegevens te verwerken op grond van de overeenkomst tussen partijen. Voor zover er geen opdracht bestaat tussen partijen, maar toch persoonsgegevens zijn verstrekt dan zijn deze voorwaarden van toepassing, zolang de gegevens zijn opgeslagen, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.3.
7.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere duurzame gegevensdragers waarop of waarin zich persoonsgegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Opdrachtnemer zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 2 maanden na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
7.3. Opdrachtnemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Opdrachtnemer zal de gegevens 12 maanden bewaren, na het verstrijken van deze periode zal er een automatische melding gedaan worden met de vraag of de gegevens langer bewaard mogen worden.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken

8. Opdrachtnemer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van Opdrachtgever. Opdrachtnemer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat Opdrachtnemer op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de website van Opdrachtnemer hebben wij opdrachtgever al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Opdrachtgever kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan Opdrachtgever ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in de browser verwijderen.

Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

9. De Opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de Opdrachtgever het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Opdrachtnemer en heeft Opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Opdrachtgever bij Opdrachtnemer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wordt beschikt in een computerbestand naar de Opdrachtgever of een ander, te sturen. Opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@smidpz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Opdrachtgever is gedaan, vraagt Opdrachtnemer een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Opdrachtnemer reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Opdrachtnemer wil Opdrachtgever er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons

Artikel 10. Beveiliging en datalek

10.1 Opdrachtnemer neemt de bescherming van de persoonsgegevens hoog op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien opdrachtgever de indruk heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan er contact worden opgenomen via info@smidpz.nl
10.2 Zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtnemer kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte via de bij Opdrachtnemer bekende contactgegevens van Opdrachtgever en zal Opdrachtnemer informatie verstrekken over de aard van het incident of de datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die Opdrachtnemer heeft getroffen en zal treffen.
10.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden.

Mei 2018

Voor vragen of opmerkingen;

We helpen je graag. Mail ons of bel ons op 0172-577293
Neem contact op